Denk er niet eens aan om de kant van Israël te kiezen totdat u deze onbetwistbare en schokkende geschiedenis van de meedogenloze “verkrachting van Palestina” leest.

Wat cruciaal is om te begrijpen, is dat de volgende gedetailleerde weergave van de werkelijke geschiedenis van de benarde situatie van het Palestijnse volk, door toedoen van zionistische Israëli’s, niet eens in de buurt komt van de vreselijke beproevingen en rampspoed die ze hebben moeten doorstaan sinds het begin van de jaren veertig. De rauwe waarheid is in feite veel gruwelijker en wreder, schandaliger en venijniger dan iemand zich ooit kan voorstellen, meldt State of the Nation.

Als de hele waarheid zou worden onthuld over de goed georganiseerde samenzwering om gedurende tientallen jaren zoveel mogelijk Palestijnen te doden, te verminken, uit te schakelen, ziek te maken, te verdrijven en te demoraliseren, zou de wereldgemeenschap van naties collectief hun hoofd in totale schaamte buigen.

In feite gaat het lang geplande plan om de inheemse Palestijnen uit hun voorouderlijk thuisland te verdrijven al eeuwen terug, maar de uitvoering ervan begon pas echt met het begin van de wereldwijde beweging van het zionisme aan het einde van de 19e eeuw. De blauwdruk voor het krachtig en gewelddadig verdrijven van de Palestijnen uit Palestina werd gecreëerd door rijke en machtige zionistische joden, gevestigd in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland en andere samenspannende criminele elementen.

Deze criminele zionistische mede-samenzweerders hadden één primaire missie te volbrengen: het leven zo wreed en belastend en moeilijk en onderdrukkend, inhumaan en gruwelijk maken dat de Palestijnen uiteindelijk uit eigen beweging zouden vertrekken. Ze dachten echt dat de Palestijnen vrijwillig zouden vertrekken nadat ze moreel verslagen waren door onverzettelijke zionistische wreedheid.

Welnu, de genocidale zionisten hebben de buitengewone mate van Palestijnse doorzettingsvermogen, verdraagzaamheid en uithoudingsvermogen tijdens de zeer berekende en meedogenloze “verkrachting van Palestina” op grove wijze verkeerd ingeschat.

Dat is de reden waarom de zionistische beulen in Tel Aviv hun toevlucht hebben moeten nemen tot het besturen van het meest barbaarse apartheidsregime dat de wereld ooit heeft gekend. En waarom ze periodiek, en met snode bedoelingen, brute oorlogen tegen de Palestijnen zijn begonnen via valse vlagoperaties en gruwelijke terreurdaden, zoals de wereld zojuist heeft gezien. Op deze manier hadden de besluitvormers gehoopt de mensen van Palestina van hun land af te schrikken in plaats van het altijd regelrecht van hen te moeten stelen.

NB De verschillende waargebeurde verhalen in het hieronder gepresenteerde historische verslag zijn zelden te zien in de door de zionisten gecontroleerde reguliere media; en om redenen die spoedig duidelijk zullen worden.

HET TRAGISCHE WARE VERHAAL VAN DE PALESTIJNSE ONTHEEMDING VAN 1948
null
Voor veel Palestijnen verwijst al-Nakba niet alleen naar de gedwongen verdrijving van 1947 tot 1949, maar roept het de hele geschiedenis van de Palestijnse ontheemding op, die zich in 2021 nog steeds afspeelt. Gedwongen ontheemding van Palestijnen vond zelfs tijdens de Britse kolonisatie plaats, en tussen 1936 en 1939 vernietigden de Britse autoriteiten tot 5.000 Palestijnse huizen.

Vanaf het begin heeft het zionistische project geprobeerd een natie te creëren door middel van kolonialisme, wat duidelijk werd gemaakt door organisaties als de Palestine Jewish Colonization Association. En zoals opgemerkt door Hadar Cohen, wordt dit geweld gepleegd en wordt nog steeds gepleegd in naam van het jodendom.

Vanaf 2021 blijft het Palestijnse volk vechten voor zijn recht op zelfbeschikking en zijn recht op terugkeer. Ondertussen blijven landen als de Verenigde Staten miljarden dollars aan hulp aan Israël verstrekken, waarmee ze effectief de aanhoudende gedwongen ontheemding van het Palestijnse volk financieren. Dit is het tragische, waargebeurde verhaal van de Palestijnse ontheemding in 1948.

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN PALESTINA
nakba-a-brief-history-of-palestine
Door de geschiedenis heen heeft het land dat nu bezet wordt door Israël, ook bekend als Palestina, talloze veroveraars gekend, van de Assyriërs in 721 voor Christus tot het Ottomaanse Rijk in 1516. En volgens de Palestijnse antropoloog Ali Qleibo “is door de geschiedenis heen een grote diversiteit aan volkeren naar Palestina getrokken als hun thuisland: Jebusieten, Kanaänieten, Filistijnen van Kreta, Anatolische en Lydische Grieken, Hebreeën, Amorieten, Edomieten, Nabateeërs, Arameeërs, Romeinen, Arabieren … de verschillende culturen schitteren voor een kort moment voordat ze uit de officiële historische en culturele verslagen van Palestina verdwijnen. De mensen overleven echter.”

De Ottomaanse bezetting van Palestina duurde tot 1918, een jaar nadat Britse troepen Palestina waren binnengevallen, in een poging controle over het gebied te krijgen toen de Eerste Wereldoorlog ten einde liep. ARIJ schrijft dat hoewel men geloofde dat Palestina een “internationale zone zou worden die niet onder directe Franse of Britse koloniale controle staat”, Palestina uiteindelijk tot 1948 onder Britse bezetting bleef. Met het Verdelingsplan werd het land verdeeld door de Verenigde Naties, met een deel voor het Palestijnse volk en een deel voor de zionistische staat Israël.

Dit was niet de eerste keer dat Palestina door Europeanen werd behandeld als een plek waar Joodse mensen naar terug konden keren. In 1799 bood Napoleon Palestina aan aan Joodse mensen die onder de bescherming van Frankrijk stonden, en beschreef hen als “Rechtmatige erfgenamen van Palestina!“

DE GESCHIEDENIS VAN DE JOODSE IMMIGRATIE NAAR PALESTINA
nakba-the-history-of-jewish-immigration-to-palestine
Na golven van ‘pogroms en antisemitische vervolging’ in Oost-Europa vanaf 1881 emigreerden duizenden Joodse mensen. Terwijl de meerderheid naar de Verenigde Staten emigreerde, emigreerden tussen 1882 en 1884 tot 25.000 Joodse mensen naar Palestina, bekend als de Eerste Aliyah. De Tweede Aliyah duurde van 1904 tot 1914 en ongeveer 40.000 Oost-Europese Joodse mensen emigreerden naar Palestina.

Volgens ‘Jemenieten in Israël’, door Nitza Druyan, emigreerden Jemenitische joden destijds ook naar Palestina, en tegen 1914 ‘maakten de Jemenitische joden ongeveer zes procent uit van de joodse bevolking in Palestina, terwijl ze in de joodse wereld minder dan één procent uitmaakten, -de helft van één procent.” Dit kwam gedeeltelijk doordat „veel van de Europese joden die religieuze nederzettingen in Palestina stichtten het na een paar maanden opgaven en naar huis terugkeerden, vaak hongerig en ziek”, bericht The New York Times.

Tot aan de Eerste Wereldoorlog behielden de Joodse gemeenschappen die naar Palestina emigreerden hun verschillende etnische tradities. “Het Joods cultureel pluralisme maakte deel uit van het pre-zionistische en het pre-staatstijdperk. Bovendien werd iemands etnische erfgoed erkend als een legitieme uitdrukking van Joodse identificatie in Eretz Israël.” Na de Eerste Wereldoorlog namen de zionistische leiders echter het standpunt in dat het noodzakelijk was “een nieuw beeld te creëren van de Jood als individu en van de Joodse samenleving als geheel.” Dit betekende het loslaten van de ‘gedegenereerde levensstijl van de diaspora’.

ZIONISME EN PALESTINA
nakba-zionism-and-palestine
Nathan Birnbaum heeft de term zionisme misschien in 1890 bedacht, maar Theodor Herzl zou bekend worden als de grondlegger van de zionistische beweging, grotendeels dankzij zijn werk ‘Der Judenstaat’ of ‘De Joodse Staat’ (via OpenDemocracy ).

Herzl zelf vroeg zich af: “Palestina of Argentinië ?” en was niet zo gehecht aan het idee van Palestina “totdat hij betrokken raakte bij Oost-Europese zionisten, die gehecht waren aan het bijbelse land Israël.” Ondanks de religieuze connectie ging het echter vooral om de macht, en als gevolg daarvan werd de zionistische beweging “gedwongen om enkele religieuze overtuigingen nauwgezet te sorteren en grondig te nationaliseren om ze om te zetten in mythen over natieopbouw”, schrijft Haaretz.

Palestina was niet de enige optie op de kaart. Oost-Afrika kwam ook in aanmerking voor een tijdelijke Joodse kolonie, bekend als de Uganda Scheme, en in 1889 werd ook in Argentinië een nederzetting gesticht. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vormde het Joodse volk 6% van de Palestijnse bevolking.

ZIONISTEN TIJDENS WO-I
nakba-balfour-zionists-during-ww1
Regering van het Verenigd Koninkrijk/Wikipedia Commons

Organisaties die betrokken waren bij het verwerven van land in Palestina waren onder meer de Jewish Colonial Trust, het Jewish National Fund, de Palestine Land Development Company en de Palestine Jewish Colonization Association (PJCA).

Volgens ‘Land, Law, and Legitimacy in Israel and the Occupied Territories’ van George E. Bisharat deden Europese zionisten die land in Palestina probeerden te kopen een beroep op de Ottomaanse sultan ‘op basis van beloften dat Joodse financiële middelen wereldwijd zouden worden gemobiliseerd om leningen te verstrekken hulp aan zijn financieel krappe imperium.” Uiteindelijk “viel deze oproep in duigen” en handhaafde het Ottomaanse Rijk zijn beperkingen op de aankoop van grond en immigratie naar Palestina. Er werd ook een oproep gedaan “om de Duitse keizer ertoe te brengen zijn goedkeuring te hechten aan de oprichting van een Chartered Land Development Company, die door zionisten in Palestina onder Duitse bescherming zou opereren”, schrijft Fayez A. Sayegh in Zionist Colonialism in Palestine.

Toen Groot-Brittannië Palestina eenmaal had overgenomen, lobbyden de zionisten met succes bij de Britse regering om een ​​Joods ‘Nationaal Tehuis’ in Palestina te vestigen met de Balfour-verklaring.

HET VN-VERDELINGSPLAN VAN 1947
un-partition-plan

Verenigde Naties/Wikipedia Commons

Tijdens het begin van de 20e eeuw was er een relatief gestage stroom van Joodse immigratie naar Palestina. Hoewel de Britten tweemaal quota hadden ingevoerd, immigreerden velen via mazen in de wet, en tegen het einde van 1946 vormde het Joodse volk 32,4% van de bevolking en bezat het ongeveer 6% van het land.

Volgens Middle East Monitor hebben de Verenigde Naties op 29 november 1947 hun Verdelingsplan voor Palestina aangenomen. En zoals Fayez A. Sayegh opmerkt in Zionist Colonialism in Palestine , hoewel “enthousiaste steun voor het voorstel uitsluitend uit Europa, Australazië en het westelijk halfrond kwam. Er zou een vreemde staat worden geplant in de landverbinding tussen Azië en Afrika, zonder de vrije toestemming van enig aangrenzend Afrikaans of Aziatisch land.” En hoewel het plan tot stand kwam in samenwerking met het Joods Agentschap voor Palestina, werd er geen Palestijns volk over het plan geraadpleegd. Het Arabische Hogere Comité had de beraadslagingen geboycot omdat de VN ‘geweigerd hadden de kwestie van de onafhankelijkheid aan te pakken’.

De Palestijnen verwierpen het voorstel uiteindelijk omdat het van plan was 56,5% van het land aan de zionistische staat te geven en Palestina bovendien “van belangrijke landbouwgronden en zeehavens” zou hebben beroofd. En volgens ‘ De kwestie van Palestina en de Verenigde Naties ’ ‘werd het plan niet aanvaard door de Palestijnse Arabieren en de Arabische staten op grond van het feit dat het in strijd was met de bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties, dat mensen het recht gaf om over hun eigen lot te beslissen.”

DE STRIJD TEGEN ZIONISTISCHE PARAMILITAIRE GROEPEN
nakba-battling-against-zionist-paramilitary-groups

Lees meer/Wikipedia Commons

Als reactie op VN-resolutie 181 brak in Palestina een burgeroorlog uit tussen Palestijnen en zionisten. Haganah, Irgun en LHI waren drie van de belangrijkste zionistische paramilitaire strijdkrachten die tegen de Palestijnen vochten, die “uitgebreide training en wapens hadden gekregen door samen met Groot-Brittannië te vechten in de Tweede Wereldoorlog.”

De Britse soldaat Orde Wingate trainde een divisie van Haganah-commandanten die bekend werden als ‘de speciale nachtploegen’, omdat ze in het holst van de nacht trainden. Omdat deze groep zich buiten de formele militaire commandostructuur bevond, waren hun acties ‘wild en oncontroleerbaar’, zoals een incident waarbij dorpelingen werden gedwongen zand te eten totdat ze moesten overgeven. Volgens de militaire historicus Matthew Hughes “moedigde de brutaliteit van de Britse SNS Joodse soldaten aan, leerde hen hoe ze met opstandelingen en opstandelingen moesten omgaan en plaatste dit binnen een koloniaal juridisch raamwerk van collectieve bestraffing en bestraffende actie die draconische actie normaliseerde.”

En hoewel de drie zionistische paramilitaire organisaties van 1945 tot 1946 kortstondig verenigd waren tegen het Britse gezag, richtten zij, zodra de Britse terugtrekking uit Palestina officieel was, hun aandacht op het Palestijnse volk en lanceerden een programma van etnische zuiveringen.

Uiteindelijk zouden veel van de methodes die gebruikt werden door het latere Israëlische leger, dat voortkwam uit de Haganah, een afspiegeling zijn van de methodes die de Britten hadden gebruikt tegen de Palestijnen in de jaren 1930, waaronder het slopen van huizen en internering voor onbepaalde tijd.

DE BEVOLKING VAN HAIFA
nakba-the-depopulation-of-haifa
Tegen het einde van 1947 vochten ongeveer 50.000 zionistische strijdkrachten tegen maximaal 3.000 door Palestijnen geleide guerrillastrijders en 2.000 tot 4.000 vrijwilligers van het Arabische Bevrijdingsleger. En hoewel Plan Dalet, waarin de ontvolking en vernietiging van Palestijnse dorpen gedetailleerd werd beschreven, pas in maart 1948 werd bevestigd, waren dorpen al in december 1947 het doelwit.

Volgens Palestijnse Journeys lanceerden Haganah en Irgun op respectievelijk 12 en 13 december willekeurige militaire operaties in dorpen als al-Tira en al-Abbasiyya, waarbij tientallen dorpelingen omkwamen en gewond raakten. De terreur van Haifa begon ook in december 1947, waardoor 20.000 Palestijnse inwoners van de stad hun toevlucht zochten in Egypte en Libanon.

Zochrot schrijft dat Haifa in februari 1948 de locatie werd van “de eerste vooraf geplande, georganiseerde verdrijving van een Arabische gemeenschap door de Haganah.” Inwoners kregen het bevel te vertrekken, en van degenen die bleven werd hun huis verwoest – “dertig huizen werden gesloopt en zes werden gespaard wegens gebrek aan explosieven.” Tussen de 60 en 80 Palestijnse mensen werden gedood, en degenen die het overleefden ‘werden verdreven’.

De eerste stap van Plan Dalet was Operatie Nachshon, waarbij de weg Tel-Aviv-Jeruzalem werd ingenomen, die in februari 1948 door de Palestijnse militie was geblokkeerd. Uiteindelijk werd elk Palestijns dorp onderweg verwoest of overgenomen, maar het dorp van Deir Yassin wordt beschouwd als een van de meest beruchte bloedbaden uit de oorlog.

HET MASSACRE VAN DEIR YASSIN
nakba-the-deir-yassin-massacre

Nadat ze de dorpsbewoners van Deir Yassin via een luidspreker hadden bevolen te vertrekken, gingen de zionistische strijdkrachten van Irgun en LHI verder met het afslachten van iedereen die achterbleef. Volgens Middle East Monitor werden in de loop van enkele uren tussen de 100 en 250 Palestijnse mensen, inclusief kinderen, vermoord. Dit ondanks het feit dat Deir Yassin een niet-aanvalsverdrag had ondertekend met de naburige Joodse nederzetting Givat Shaul “en zich daaraan had gehouden.” Uiteindelijk waren het de inwoners van Givat Shaul die kwamen opdagen en de slachting stopten zodra ze ervan hoorden.

Yehuda Feder, die aan het bloedbad deelnam, schreef hoe het dorp niet alleen “tegen een muur” werd geëxecuteerd, maar ook prompt werd geplunderd. “We hebben veel geld in beslag genomen en zilveren en gouden sieraden zijn in onze handen gevallen.”

Tijdens de pogrom werden alle dorpsbewoners gedood of verdreven, huizen werden verwoest met explosieven en na het bloedbad werden de dode lichamen verbrand. Na het bloedbad werden enkele overlevenden naar Jeruzalem gebracht voor een ‘overwinningsparade’.

Ondanks het feit dat het bloedbad in Deir Yassin goed gedocumenteerd is , beweren veel zionistische organisaties dat het bloedbad in Deir Yassin een verzinsel is. En vanaf 2021 blijven de IDF en het ministerie van Defensie weigeren de foto’s van het bloedbad in Deir die zij in hun archieven hebben te publiceren.

DE ARABISCHE-ISRAËLISCHE OORLOG VAN 1948
nakba-the-1948-arabisraeli-war
Nadat het Verdelingsplan voor Palestina was aangenomen, werd besloten dat het Britse mandaat over Palestina op 15 mei 1948 zou eindigen. En op de allerlaatste dag van het mandaat riepen de zionistische leiders “een onafhankelijkheidsverklaring in Tel Aviv uit.” Om deze reden wordt 15 mei voor het Palestijnse volk beschouwd als een nationale dag van herdenking van al-Nakba, oftewel de ‘catastrofe’.

Nadat Israël zich onafhankelijk had verklaard, sloten de aangrenzende Arabische landen zich aan bij de Palestijnse kant van de burgeroorlog, wat leidde tot wat bekend staat als de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. Egyptische, Libanese, Syrische, Jordaanse en Iraakse legers lanceerden een offensief, maar ondanks de interventie nam de Palestijnse ontheemding alleen maar toe. Op 10 en 11 juni werden 50.000 Palestijnse burgers uit de steden Lydda en Ramla verdreven, en in mei 1949 waren Dayr al-Qassi en alle dorpen in de omgeving overgenomen door de zionistische strijdkrachten.

Net nadat hij een tweede vredesplan had voorgesteld, werd de Zweedse diplomaat en VN-bemiddelaar Folke Bernadotte op 17 september 1948 door LEHI-troepen vermoord. Als gevolg daarvan werden veel LHI-troepen gearresteerd, maar volgens Independent “maakte de moord het gemakkelijker om de meeste Lehi en Irgun troepen in de Israëlische hoofdstroom te integreren”. En ondanks het feit dat zelfs de zionistische pers de moord veroordeelde, werd er nooit iemand “gevonden of berecht” voor de moord.

ONDERTEKENEN VAN EEN WAPENSTILSTANDSOVEREENKOMST
nakba-signing-an-armistice-agreement

Tussen februari en juli 1949 liep de Arabisch-Israëlische oorlog langzaam ten einde toen de verschillende landen hun eigen wapenstilstandsovereenkomsten ondertekenden. Echter, zoals MDC opmerkt, werden de overeenkomsten alleen ondertekend tussen Israël en Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië, “zonder Palestijnse betrokkenheid en zonder Irak, dat aan de gevechten deelnam maar weigerde enige overeenkomst met de nieuwe staat Israël te aanvaarden.”

Bekend als de Rhodes Akkoorden, waren veel Palestijnen woedend over de akkoorden, vooral degenen die zich op Israëlisch grondgebied bevonden, niet omdat de zionistische strijdkrachten erin geslaagd waren hun gemeenschappen te bezetten, maar “als gevolg van grensaanpassingen tussen Israël en Jordanië”.

De Groene Lijn werd ook ingesteld als de demarcatielijnen tussen Palestina en Israël, die de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever als Palestijns grondgebied scheidde en ongeveer 78% van het historische Palestina aan de zionistische Israëlische staat gaf. Als gevolg van de demarcatielijnen werd Palestina afgesneden van de Rode Zee en van de stad Jaffa, “de belangrijkste haven van de Palestijnse staat aan de Middellandse Zee”, en verloor Gaza ook “de verbinding met de tarwevelden van de Negev.”

En volgens Al Jazeera heeft de wapenstilstand de gedwongen verplaatsing van Palestijnen door zionistische krachten niet gestopt. In 1950 werden “2.500 Palestijnse inwoners van de stad Majdal naar de Gazastrook gedwongen, werden ongeveer 2.000 inwoners van Beer el-Sabe naar de Westelijke Jordaanoever verdreven en werden ongeveer 2.000 inwoners van twee noordelijke dorpen naar Syrië verdreven.”

MEER DAN 400 DORPEN VERNIETIGD
nakba-over-400-villages-destroyed

Ongeveer 500 Palestijnse dorpen en 11 steden werden etnisch gezuiverd en vernietigd door zionistische krachten, waarbij sommige schattingen oplopen tot 530 dorpen. +972 schrijft dat de inwoners van deze dorpen door Israël werden verhinderd naar hun huizen terug te keren, omdat de regering de gebieden had aangewezen als ‘gesloten militaire zones’. Als ze dat mochten, zouden ze weinig overhouden van hun dorpen. De meeste werden door Israël gesloopt, de huizen platgewalst of opgeblazen. Het merendeel van de dorpen werd totaal verwoest, maar de dorpen die het overleefden werden uiteindelijk overgenomen door Israëlische kolonisten.

Volgens ‘Remembering the Palestijnse Nakba’, door Nur Masalha, ‘werden het Israëlische leger en het JNF [Joods Nationaal Fonds] de twee zionistische instellingen die ervoor zorgden dat de Palestijnse vluchtelingen niet in staat waren terug te keren naar hun land, vanwege medeplichtigheid aan de vernietiging. van Palestijnse dorpen en huizen en hun transformatie tot Joodse nederzettingen, nationale parken, bossen en zelfs parkeerplaatsen. Het JNF plantte ook bossen in de ontvolkte dorpen om het Palestijnse bestaan ​​te ‘verhullen’.

De namen van de dorpen en steden die werden overgenomen, werden ook vervangen door Hebreeuwse namen.

HOEVEEL MENSEN ZIJN ER ETNISCH GEZUIVERD ?
NAKBA-how-many-were-displaced
Tussen december 1947 en de eerste helft van 1949 werden ongeveer 750.000 Palestijnen uit hun huizen verdreven en tot vluchtelingen gemaakt. Volgens Middle East Eye ontvluchtten sommigen hun dorpen in de veronderstelling dat ze terug zouden kunnen komen om de tarwe te dorsen. Maar terwijl sommige boeren in staat waren “alle mogelijke gewassen, vee en goederen uit hun verlaten huizen te redden”, werden anderen daarbij vermoord door zionistische milities.

Velen werden gedwongen van dorp naar dorp te vluchten omdat de zionistische milities doorgingen met hun aanvallen totdat ze in een vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook of een van de buurlanden terechtkwamen. Volgens The New Humanitarian was Jordanië echter het enige land dat “de Palestijnse vluchtelingen volledige burgerschapsrechten verleende, met uitzondering van 120.000 mensen die oorspronkelijk uit de Gazastrook kwamen.” Anno 2021 leven er nog steeds ruim 1 miljoen Palestijnse mensen in vluchtelingenkampen.

En naast het ontzeggen van het recht op terugkeer aan de Palestijnen, werd volgens Al-Haq “de wet op het afwezige eigendom uit 1950 het belangrijkste juridische instrument voor onteigening en werd deze door Israël gebruikt om de eigendommen van Palestijnse vluchtelingen en ontheemden in beslag te nemen.”

Deze gedwongen ontheemding eindigde niet in 1949. Sinds 2021 is Sheikh Jarrah slechts een van de meest recente locaties van Palestijnse gedwongen ontheemding.

HOEVEEL VERLOREN HUN LEVEN?
nakba-how-many-lost-their-lives
Tijdens al-Nakba vonden er wel zeventig bloedbaden en etnische zuiveringen tegen het Palestijnse volk plaats. En volgens Mondoweiss vonden sommige van deze bloedbaden “plaats in het zicht van de Britse politie en het leger; ze kwamen niet in actie om hen tegen te houden.”

Er waren ook gevallen van biologische oorlogsvoering, zoals in mei 1948, toen zionistische krachten “tyfus in [een] aquaduct injecteerden” om de watervoorziening van de stad Akko te vergiftigen. Er vielen minstens 70 burgerslachtoffers en “55 slachtoffers onder Britse soldaten.”

Tussen 1947 en 1949 werden ruim 15.000 Palestijnen gedood, van wie de overgrote meerderheid burgers waren. Ter vergelijking: de zionistische kant leed ongeveer 6.000 slachtoffers, waarvan twee derde militairen waren.

De bloedbaden stopten echter niet in 1949, en Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever of in de Gazastrook achterbleven, bleven het onderwerp van etnische zuiveringen. Deze bloedbaden hebben zich in 2021 voortgezet, terwijl Israëlische troepen Palestijnse huizen bombardeerden met een bombardementscampagne.

Wat gebeurde er met degenen die overbleven?
what-happened-to-those-that-remained

Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook bleven, werden in feite tweederangsburgers. Gedurende de eerste 18 jaar van het bestaan van Israël waren de Palestijnen onderworpen aan een militair bewind, dat sindsdien is verschoven naar een “beleid van institutionele inperking dat de Palestijnen behandelt als een veiligheids- en demografische bedreiging voor het zionistische karakter van de staat en voor de joodse meerderheidsheerschappij”, schrijft het Instituut voor Palestijnse Studies.

Volgens Haaretz zijn de Palestijnen sinds 1948 onderworpen aan politieke onderdrukking, toezicht, landconfiscatie en oneerlijke wetten die apartheid in Israël hebben gecreëerd. En in 1967 vond een tweede Nakba plaats, toen tussen de 250.000 en 420.000 Palestijnen uit hun huizen werden verdreven. Velen werden gedwongen “een document te ondertekenen waarin werd verklaard dat ze vrijwillig vertrokken”, schrijft Orient XXI.

De Israëlische strijdkrachten hebben ook hun programma van ontheemding en etnische zuivering gedurende de 21e eeuw voortgezet. Tussen 2000 en 2014 was 87% van degenen die tijdens de gevechten omkwamen Palestijns. Tussen 2018 en 2019 werden bijna 200 Palestijnen gedood door Israëlische sluipschutters toen ze protesteerden voor het Palestijnse recht op terugkeer.

Gebouwen worden ook vaak met de grond gelijk gemaakt door luchtaanvallen met het excuus dat het organisatorische punten zijn voor Hamas, een Palestijnse soennitisch-islamitische fundamentalistische organisatie. Hoewel er “geen bewijs is om de beweringen te staven”, zijn er op 16 mei 2021 bijna 200 Palestijnse mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *