Algemene Voorwaarden

EIGeNAAR WEBSITE

MERAKI PUBLISHING EOOD

BTW: BG202925879

BG37PRCB92301445533013

ADRES

8-10 Korab Planina

Second Floor

1407 SOFIA - BULGARIJE

CONTACTEer ons via:

+359 (2) 930 69 70

info@safecapital.eu

Skype (na mail)

Safecapital is een publicatie van MERAKI PUBLISHING EOOD, gevestigd in de Korab Planina-straat 8 te 1407, Sofia, Bulgarije, en aldaar ingeschreven in het handelsregister met het nummer 202925879. We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer +359 (2) 930 69 70 en per mail bereikbaar via info@safecapital.eu . Ons BTW-nummer is BG202925879 en ons bankrekeningnummer is BG37PRCB92301445533013 (EUR) bij Pro Credit Bank Bulgaria EAD, met BIC/SWIFT: PRCBBGSF.


De reden dat ik vanuit Bulgarije onderneem is voornamelijk fiscaal: hier geldt een flat tax van 10 %, ongeacht wat je bedrijf verdient. Dat maakt dat ik meer winst kan maken, en dus ook meer waarde kan stoppen in de verschillende abonnementen die ik aanbied. Mocht u zich ongemakkelijk voelen bij de referentie "Bulgarije", weet dan dat dit land lid is van de Europese Unie, overal vlot de EUR aanvaardt, en mijn bedrijf al meer dan 10 jaar in "good standing" verkeert bij de autoriteiten. 


Dit zijn de Algemene Voorwaarden


Safecapital verschijnt 20 keer per jaar. Deze publicatie wordt in de vorm van een aankondiging per e-mail naar de abonnees verstuurd. Na publicatie is de nieuwsbrief op de website te lezen. De periodieke e-mails en de publicaties op de website zijn geschreven door Brecht Arnaert en medewerkers van MERAKI PUBLISHING EOOD, tenzij anders vermeld.


Safecapital publiceert artikelen die uitsluitend ter informatie bedoeld zijn. Hoewel de in deze documenten gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. 


Safecapital verstrekt algemene adviezen m.b.t. beleggingsposities op basis van bronnen die wij betrouwbaar achten, maar deze analyses zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze adviezen geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. 


Safecapital doet er alles aan om zo actueel mogelijke informatie te verstrekken, maar de waarde van beleggingen na publicatie kan fluctueren. Voor de juistheid en volledigheid van meningen en verwachtingen kunnen wij niet instaan. Potentiële beleggers dienen zich bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen in aandelen zijn verbonden.


Safecapital als merk, de eigenaars van MERAKI PUBLISHING EOOD als de werkmaatschappij, haar redacteuren en medewerkers kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de risico’s, van welke aard ook, die met beleggen in aandelen worden gelopen en abonnees verklaren met het aangaan van een abonnement hiermee akkoord te gaan.


Safecapital adviseert enkel op algemene basis, en verstrekt  nooit  persoonlijk advies. Abonnees worden geacht  om slechts na voldoende overdenking en eventueel in overleg met hun eigen adviseur(s) in te gaan op de tips, waarbij ze moeten overwegen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.


Safecapital en/of haar medewerkers behouden zich het recht voor om niet in te gaan op vragen die over de inhoud in de publicaties worden gesteld, indien uit de aard van de vraag zou blijken dat het gaat om een poging tot het verkrijgen van persoonlijk advies.   


Safecapital en/of haar medewerkers behouden zich het recht voor om voor eigen risico en rekening haar eigen adviezen op te volgen. Het innemen van beleggingsposities door Safecapital en/of haar medewerkers kan zowel voor, als na publicatie van een advies plaatsvinden.

Safecapital heeft geen bepaling noch beleid inzake het tijdstip van het innemen, verkopen, vergroten of verkleinen van beleggingsposities. Het zijn met name de hoogte van het risico en de liquiditeitspositie die het innemen van een beleggingspositie bepalen en niet het tijdstip van de publicatie van een advies.

Safecapital heeft voorlopig slechts één abonnementsformules: het FULL lidmaatschap, dat 365 EUR per jaar kost. Abonnementen zijn verkrijgbaar middels een automatisch doorlopend jaarabonnement. Safecapital behoudt zich het recht voor om op elk moment zowel de prijs als de periodiciteit te veranderen.

Safecapital accepteert betalingen via Bancontact, iDEAL, Creditcard, SEPA-bankmachtiging of via een indirecte bankoverschrijving (via de betalingsverwerker). Het abonnement gaat in na ontvangst van de betaling op onze bankrekening en duurt 365 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de gelden.


Safecapital kan kosteloos worden opgezegd binnen de eerste 90 dagen na aankoop, op voorwaarde dat een mail met uw opzegging wordt gestuurd naar support@safecapital.eu. In voorkomend geval betalen wij u het volledige abonnementsgeld binnen 30 dagen terug. Na 90 dagen is de aankoop van uw abonnement definitief.


Safecapital is een uitgave waaruit niets mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding.


Safecapital, een publicatie van MERAKI PUBLISHING EOOD. All rights reserved, world wide.Aansprakelijkheid

ADRES

8-10 Korab Planina

Second Floor

1407 SOFIA - BULGARIJE

CONTACTEer ons via:

+359 (2) 930 69 70

info@safecapital.eu

Skype (na mail)

"Uit het gebruiken van deze site leiden wij af dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden die hierboven worden uiteengezet."


Algemene Voorwaarden -  Gegevensbescherming