De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties gaan niet over duurzaamheid. Het zijn instrumenten om de implementatie van een Eén Wereldregering te vergemakkelijken

De term die de globalistische alliantie gebruikt om haar netwerk te beschrijven is een ‘wereldwijd publiek-privaat partnerschap’ of G3P, schrijft Mercola. De G3P bestaat uit de meeste regeringen van de wereld, intergouvernementele organisaties, mondiale bedrijven, grote filantropische stichtingen, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en groepen uit het maatschappelijk middenveld. Gezamenlijk zijn zij de ‘stakeholders’ die de SDG’s implementeren.

Hoewel SDG16 beweert “vreedzame en inclusieve samenlevingen” en “rechtvaardigheid voor iedereen” te bevorderen, gaat dit doel in werkelijkheid over het consolideren van autoriteit, het exploiteren van bedreigingen om de hegemonie van het regime te bevorderen, en het implementeren van een centraal gecontroleerd mondiaal systeem van digitale identiteit (digitale ID).

Een digitale identiteit is niet louter een vorm van identificatie. Uw ‘identiteit’ is wie u bent, en een digitale identiteit houdt permanent uw keuzes en gedrag bij, 24/7. De universele acceptatie van digitale identiteit zal het mondiale bestuursregime van de G3P in staat stellen een op gedrag gebaseerd systeem van beloning en straf op te zetten.

De COVID-pandemie werd gebruikt om de mensenrechten opnieuw te definiëren en om mensen te laten wennen aan het idee dat de rechten van individuen voorwaardelijk zijn en genegeerd of opgeschort kunnen worden ‘voor het grotere goed’. Het Handvest van de Verenigde Naties vestigt een mondiaal bestuursregime dat zich verzet tegen vrijheid, gerechtigheid en vrede, en alle SDGs van de VN moeten in deze context worden begrepen.

Op dit moment is het van cruciaal belang om te beseffen dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties deel uitmaken van het plan om een ​​’Eén Wereldregering’ te implementeren, waarin de hele wereld zal worden bestuurd door ongekozen bureaucraten die gebonden zijn aan technocratische idealen.

In een tweedelige onderzoeksreeks in Unlimited Hangout 1 , 2 leggen onafhankelijke journalisten Iain Davis en Whitney Webb bloot hoe Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling nr. 16 (SDG16), die beweert ‘vreedzame en inclusieve samenlevingen’ en ‘rechtvaardigheid voor iedereen’ te bevorderen, eigenlijk gaan over het consolideren van autoriteit, het exploiteren van bedreigingen om de hegemonie van het regime te bevorderen, en het opdringen van een “centraal gecontroleerd mondiaal systeem van digitale identiteit 3  ​​(digitale ID) aan de mensheid.”

Zoals uitgelegd in Deel 1 4, is de term die de globalistische alliantie van technocraten gebruikt om haar netwerk te beschrijven een ‘wereldwijd publiek-privaat partnerschap’, of G3P:

“De G3P werkt onvermoeibaar om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om het opleggen van zowel mondiaal bestuur ‘met tanden’ als het daaraan voorafgaande digitale ID-systeem te rechtvaardigen. Door dit te doen, keert de G3P de aard van onze rechten om. Het verzint en exploiteert crises om legitimiteit te claimen voor de aangeboden ‘oplossingen’.

De G3P omvat vrijwel alle intergouvernementele organisaties, regeringen, mondiale bedrijven, grote filantropische stichtingen, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en maatschappelijke groeperingen in de wereld. Gezamenlijk vormen deze de ‘stakeholders’ die duurzame ontwikkeling implementeren, inclusief SDG16.”

Waar SDG16 werkelijk over gaat

De centrale doelstelling van SDG16 is het versterken van het door de VN geleide regime, en van alle subdoelstellingen die in deze SDG zijn opgenomen, is de vestiging van “een wettelijke identiteit voor iedereen” (SDG16.9) de meest cruciale, aangezien andere doelstellingen afhankelijk zijn van het gebruik van digitale identiteit. Zoals opgemerkt door Davis en Webb: 6

“De universele adoptie van SDG16.9 digitale ID zal het mondiale bestuursregime van de G3P in staat stellen een wereldwijd systeem van beloning en bestraffing op te zetten. Als we het geplande model van digitale identiteit accepteren, zal het ons uiteindelijk tot slaaf maken in naam van duurzame ontwikkeling …

SDG16.9 ‘duurzame ontwikkeling’ betekent dat we digitale ID moeten gebruiken … Anders zullen we niet door de wet worden beschermd, zal de toegang tot diensten worden ontzegd, zal ons recht om transacties te doen in de moderne economie worden verwijderd, en zullen we uitgesloten worden van deelname als ‘burgers’ en uitgesloten van de zogenaamde ‘democratie’.

Digitale identiteit begrijpen

Het World Economic Forum (WEF), opgericht door Schwab, bevordert al jaren de implementatie van digitale identiteit. Het probleem met het ‘digitale ID’ noemen is dat mensen het verkeerd interpreteren als iets dat het niet is. Er is een enorm verschil tussen identiteit en identificatie.7

Identificatie verwijst naar documenten die bewijzen dat u bent wie u zegt dat u bent. Een digitale identiteit is NIET louter een vorm van identificatie. Uw ‘identiteit’ is wie u werkelijk bent, en een digitale identiteit houdt permanent uw keuzes en gedrag bij, 24/7.

Jouw identiteit omvat alles wat jou uniek maakt, en dat is waar de globalistische kliek in werkelijkheid op uit is. Als u over de schreef gaat, kan elke interactie op sociale media, elke uitgegeven cent en elke stap die u ooit heeft ondernomen tegen u worden gebruikt.

Toegang hebben tot ieders digitale identiteit is inderdaad de sleutel tot succesvolle manipulatie en controle van de wereldbevolking. De onderstaande afbeelding, van het WEF, illustreert hun idee van hoe uw digitale identiteit zal interageren met de wereld.

Alles wat je maar kunt bedenken moet verbonden zijn met je digitale identiteit, en je gedrag, overtuigingen en meningen zullen bepalen wat je wel en niet kunt doen in de samenleving. Het ontgrendelt deuren waar iemand zoals jij welkom is, en vergrendelt deuren waar jij niet welkom bent.

Als u denkt dat het idee van vaccinpaspoorten krankzinnig is, wacht dan tot uw toegang tot kritieke infrastructuur en diensten niet alleen afhankelijk is van uw vaccinatiestatus, maar ook van de boeken die u heeft gekocht, welke ideeën u hebt gedeeld en wie u geld of emotionele steun gegeven heeft.
Digital-Identity-Chart

Interoperabiliteit zal ongelijksoortige systemen met elkaar verbinden

Nu mensen de dreiging van een Wereldregering beginnen te begrijpen, begint de weerstand tegen digitale identiteit en de sociale kredietscore die daarmee gepaard gaat, toe te nemen. Het antwoord van de G3P op dat dilemma is de constructie van een interoperabel systeem dat ongelijksoortige digitale ID-systemen met elkaar kan verbinden. Zoals uitgelegd door Davis en Webb: 8

“Deze ‘modulaire platform’-aanpak is bedoeld om de politieke problemen te vermijden die de officiële uitgifte van een nationale digitale identiteitskaart anders zou veroorzaken.

Het vaststellen van SDG16.9 mondiale digitale ID is cruciaal voor 8 van de 17 VN-SDG’s. Het is de spil in het centrum van een mondiaal digitaal panopticon dat wordt bedacht onder auspiciën van het mondiale publiek-private partnerschapsregime van de VN.”

Onder de Nieuwe Wereldorde heb je geen rechten, alleen vergunningen

U vraagt ​​zich misschien af ​​waar de mensenrechten in dit alles een rol spelen. Als uw digitale identiteit elke beweging die u maakt registreert en die vervolgens tegen u kan worden gebruikt, schendt dat dan niet een aantal van uw fundamentele rechten als vrij mens? Welnu, dat hangt af van hoe mensenrechten worden gedefinieerd – en wie ze definieert. Davis en Webb leggen uit: 9

“… de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens … werd voor het eerst aanvaard door alle leden van de Verenigde Naties op 10 december 1948. De preambule van de Verklaring erkent dat de ‘gelijke en onvervreemdbare rechten’ van alle mensen de ‘fundament van vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.’

Daarna worden in de gehele Verklaring nooit meer ‘onvervreemdbare rechten’ genoemd. ‘Mensenrechten’ zijn niets anders dan ‘onvervreemdbare rechten’.

Onvervreemdbare rechten worden ons, in tegenstelling tot de mensenrechten, door geen enkele regeringsautoriteit verleend. Integendeel, ze zijn aangeboren voor ieder van ons. Ze zijn onveranderlijk. Ze zijn in gelijke mate van ons. De enige bron van onvervreemdbare rechten is de natuurwet, oftewel de wet van God.

Niemand – geen enkele regering, geen intergouvernementele organisatie, geen menselijke instelling of menselijke heerser – kan ooit legitiem het recht opeisen om onze onvervreemdbare rechten te verlenen of te ontkennen. De mensheid kan geen collectieve autoriteit claimen om de onvervreemdbare rechten van enig individueel mens toe te kennen of te ontkennen.

Naast de preambule houdt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van de VN zich uitsluitend bezig met ‘mensenrechten’. Maar beweren dat mensenrechten een soort uitdrukking zijn van onvervreemdbare rechten is een verzinsel – een leugen.

Mensenrechten worden volgens de UVRM gecreëerd door bepaalde mensen en worden door die mensen aan andere mensen verleend. Het zijn geen onvervreemdbare rechten of iets dat in de buurt komt van onvervreemdbare rechten.

Artikel 6 van de UVRM en artikel 16 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de VN uit 1966 … bepalen beide: ‘Iedereen heeft het [menselijke] recht op erkenning overal als persoon voor de wet.’

Opmerking: we zetten ‘[menselijk]’ tussen haakjes … om de lezers te waarschuwen dat deze documenten NIET verwijzen naar onvervreemdbare rechten. Hoewel de respectieve artikelen 6 en 16 aantrekkelijk klinken, zijn de onderliggende implicaties dat niet.

Beide artikelen betekenen dat ‘zonder juridisch bestaan ​​deze rechten niet door een persoon binnen de binnenlandse rechtsorde kunnen worden uitgeoefend.’ Zoals we zullen zien, zal het vermogen om iemands identiteit te bewijzen een voorwaarde worden voor een ‘legaal bestaan’. Dus in een wereld na SDG16 zullen personen zonder door de VN goedgekeurde identificatie niet in staat zijn hun ‘mensenrechten’ te doen gelden…

Artikel 29.3 van de UVRM stelt: ‘Deze [mensen]rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.’

In gewoon Nederlands: we mogen onze zogenaamde mensenrechten alleen uitoefenen onder voorbehoud van de dictaten van regeringen, intergouvernementele organisaties en andere ‘belanghebbenden’ van de VN. Het komt er dus op neer dat wat de VN ‘mensenrechten’ noemt, overheids- en intergouvernementele vergunningen zijn waarmee ons gedrag wordt gecontroleerd.”

COVID was een kans om het speelveld te resetten

Ons gedrag wordt ook gecontroleerd door middel van censuur en controle van informatie. In haar document ‘COVID-19 en mensenrechten’, 10 gepubliceerd in april 2020, presenteert de VN mensenrechten als beleidsinstrumenten en geeft ze openlijk toe dat ‘het veiligstellen van de naleving’ van gezondheidsmaatregelen die de mensenrechten ernstig beperken (of ronduit elimineren) zal afhangen van ‘vertrouwen opbouwen’, en dat omvat ook het censureren van datgene wat het vertrouwen in de autoriteiten zou kunnen ondermijnen.

Censuur op ‘desinformatie’ en ‘desinformatie’ is ook vereist op grond van het voorgestelde Internationale Verdrag inzake Pandemische Preventie, Paraatheid en Reactie, dat de Wereldgezondheidsorganisatie in het middelpunt plaatst van alle pandemie-gerelateerde agenda’s, en in de voorgestelde wijzigingen van het Internationale Gezondheidsverdrag. Regelgeving (IHR’s). Belangrijk is dat beide instrumenten bindend zullen zijn. Zoals opgemerkt door Davis en Webb: 11

“De huidige voorgestelde amendementen 12 op de IHR illustreren hoe ‘crises’ unieke kansen bieden aan de VN en haar partners om bevolkingen onder controle te houden – via zogenaamde ‘mensenrechten’ – door die ‘rechten’ te exploiteren als ‘een krachtige reeks instrumenten’.

Hier is een voorbeeld van de voorstellen die naar voren worden gebracht: De WHO wil de volgende formulering uit IHR-artikel 3.1 verwijderen: ‘De implementatie van deze verordeningen zal plaatsvinden met volledig respect voor de waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van personen.’

Het is voornemens dat regelgevingsbeginsel te vervangen door: ‘De implementatie van deze verordeningen zal gebaseerd zijn op de beginselen van gelijkheid, inclusiviteit en coherentie en in overeenstemming met de gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden van hun staten die partij zijn, rekening houdend met hun sociale en economische ontwikkeling.’

Dit voorgestelde amendement betekent dat de VN en haar partners de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN volledig willen negeren wanneer een van deze organisaties een nieuwe ‘crisis’ uitroept of een nieuwe ‘internationale dreiging’ identificeert. Dit is een voorbeeld van de ‘koerscorrectie’ die de VN voor ogen had die zou voortvloeien uit de ‘unieke kans’ die de COVID-19-crisis biedt.”

De VN hebben al het gezag overgenomen; Niemand heeft het toegestaan

Op dit moment lijkt de WHO te zijn opgezet om de facto de mondiale regering te worden, maar de VN is ook een kanshebber en heeft deze autoriteit openlijk op zich genomen.

In haar document ‘UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda’, 13 gepubliceerd in 2013, wordt bijvoorbeeld gesteld dat ‘een mondiaal bestuursregime, onder auspiciën van de VN, ervoor zal moeten zorgen dat de mondiale commons zal bewaard blijven voor toekomstige generaties.”

Het Handvest van de Verenigde Naties vestigt een mondiaal bestuursregime dat zich verzet tegen vrijheid, gerechtigheid en vrede, en alle SDGs van de VN moeten in deze context worden begrepen. Zoals opgemerkt door Davis en Webb: 14

“De VN noemt zichzelf een ‘mondiaal bestuursregime’. Het neemt willekeurig de autoriteit over om de controle over alles (‘de mondiale commons’) over te nemen, inclusief mensen, zowel door het handhaven van zijn Handvest – daarbij verwijzend naar de ten onrechte genoemde ‘Mensenrechtenverklaring’ – als door het vervullen van zijn ‘Duurzame Ontwikkeling’-agenda.

Merk op dat het ‘mondiale bestuursregime’ zich uiteindelijk ‘zal vertalen in een beter nationaal en regionaal bestuur’. Dit betekent dat de rol van elke nationale regering louter bestaat uit het ‘vertalen’ van mondiaal bestuur in nationaal beleid. Het kiezen van een of andere politieke partij om de vertaling op zich te nemen, maakt geen wezenlijk verschil. Het beleid wordt niet bepaald door de regeringen die wij kiezen.

Terwijl de natiestaten één voor één op de SDGs gebaseerd beleid implementeren, consolideert het regime zijn mondiaal bestuur verder. En aangezien het ‘mondiale bestuursregime van cruciaal belang zal zijn om duurzame ontwikkeling te bereiken’, zijn de twee mechanismen – mondiaal bestuur en duurzame ontwikkeling – symbiotisch.

Opnieuw zijn onvervreemdbare rechten, zoals de VN zelf toegeeft, ‘het fundament van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede in de wereld’. Toch verwerpt het gehele op het Handvest gebaseerde mensenrechtenkader van de VN op alomvattende wijze het principe van onvervreemdbare en onveranderlijke rechten.

Het VN-Handvest is daarom een ​​internationaal verdrag dat een mondiaal bestuursregime vestigt dat zich resoluut verzet tegen ‘vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld’. Alle ‘duurzame ontwikkelingsprojecten’ van de VN moeten in deze context worden begrepen …

Je vraagt ​​je misschien af ​​wat Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 16 … te maken heeft met het beschermen van de planeet en haar bewoners tegen de voorspelde ‘klimaatramp’. Het antwoord is: helemaal niets. Maar dan is ‘klimaatverandering’ slechts de aangedragen grondgedachte die duurzame ontwikkeling zogenaamd legitimeert en urgentie verleent.

Het vestigen van een stevig mondiaal bestuur – in feite een werelddictatuur – door de implementatie van de SDGs is het werkelijke doel van de Verenigde Naties. ‘Klimaatverandering’ is slechts het excuus.”

‘One Health’ — De wereldwijde overname van alles

Het pandemische verdrag en de IHR-amendementen zullen, zodra ze zijn aangenomen, de basis vormen voor de wettelijke bevoegdheid van de WHO om als mondiaal bestuursorgaan op te treden. Beide zijn in grote lijnen gericht op paraatheid, planning en reactie op pandemieën, maar er zijn ingebouwde mazen in de wet die gemakkelijk door de WHO kunnen worden ingeroepen om er de facto een mondiale dictatuur van te maken.

Het centrale instrument dat de enorme uitbreiding van de macht van de WHO mogelijk zal maken, is het One Health Joint Plan of Action, dat in oktober 2022 officieel werd gelanceerd door de WHO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), de Verenigde Naties Milieuprogramma (UNEP) en de Wereldorganisatie voor diergezondheid (WOAH).

Dit initiatief komt erop neer dat meerdere globalistische organisaties hun plannen synchroniseren, terwijl ze tegelijkertijd hun middelen en macht bundelen.

De agenda “One Health” 15 , 16 erkent dat een breed scala aan menselijke en milieuaspecten van invloed kunnen zijn op de gezondheid en daarom vallen onder het “potentieel” om schade te veroorzaken. Dit is bijvoorbeeld de manier waarop de WHO de klimaatverandering als een noodsituatie op gezondheidsgebied kan bestempelen en vervolgens klimaatlockdowns kan eisen.

Onderstaande grafiek 17 illustreert hoe de reikwijdte van de controle van de WHO in het kader van de One Health-agenda wordt uitgebreid tot grote aspecten van het dagelijks leven.

one-health
Op papier probeert het One Health Joint Plan of Action “de gezondheid van mensen, dieren, planten en het milieu te verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.” 18 Het vijfjarenplan, dat loopt van 2022 tot 2026, is bedoeld om de capaciteiten op zes belangrijke gebieden uit te breiden, waaronder gezondheidszorgsystemen, het milieu en voedselveiligheid.

Het plan omvat een technisch document dat een reeks acties omvat die bedoeld zijn om One Health op mondiaal, regionaal en nationaal niveau te bevorderen. Zoals gerapporteerd door de WHO: 19

“Deze acties omvatten met name de ontwikkeling van toekomstige implementatierichtlijnen voor landen, internationale partners en niet-statelijke actoren zoals maatschappelijke organisaties, beroepsverenigingen, de academische wereld en onderzoeksinstellingen.”

Met andere woorden, het doel is om regels op het gebied van gezondheid, milieu en voedselveiligheid te creëren die op mondiale schaal moeten worden nageleefd.

Het eindspel en hoe je het kunt stoppen

In een artikel in Substack van 16 april 2023,20 probeert Jessica Rose, een postdoctoraal onderzoeker in de biologie, de laatste drie jaar te begrijpen. Beginnend bij het einde, gelooft ze dat het eindspel de “omzetting van de meerderheid van de mensen in werkers is … zoals mieren.”

Om dat te bereiken moeten de globalisten ons ontmenselijken, systematisch de menselijke geest afbreken, ons onvruchtbaar maken en alle noties van lichamelijke autonomie en nationale soevereiniteit vernietigen. Het plan heeft tot nu toe goed gewerkt, maar er beginnen scheuren zichtbaar te worden. Steeds meer mensen beginnen de puzzelstukjes in elkaar te zetten, zoals Rose in haar artikel probeert te doen.

De COVID-pandemie was het opzetje, suggereert Rose. Het was erop gericht om ‘nalevingsniveaus te testen’ en de toon te zetten voor de volgende daad, namelijk het normaliseren van alle abnormale zaken. De transbeweging, die in één jaar tijd het sociale bewustzijn volledig overweldigde, is een voortzetting en uitbreiding van die fase van ‘normalisatie van het abnormale’.

Het is ook een belangrijk onderdeel van de agenda om de bevolking te ontmenselijken en te steriliseren. Transjongeren – die momenteel ook tot de meest gehersenspoelde individuen in de samenleving behoren – zijn tenslotte de toekomst van de mensheid. Een gloednieuw rapport van juridische experts, gesteund door de Verenigde Naties, probeert ook pedofilie te normaliseren, 21 wat onze jeugd nog generaties lang verder zou ontmenselijken en ontgeesten.

Om het nog erger te maken, werd het rapport op 8 maart 2023 gepubliceerd, “als erkenning” voor Internationale Vrouwendag. Het maakt niet uit dat jonge meisjes en vrouwen de voornaamste slachtoffers zijn van deze zieke mentaliteit.

De hysterie van de “door de mens veroorzaakte klimaatverandering” en de daaropvolgende oorlog tegen koolstof is een andere verzonnen “noodsituatie” die losstaat van wetenschap en realiteit. En de SDGs van de VN zijn perfect toegesneden op het mogelijk maken van het eindspel. Onder deze doelstellingen worden de menselijke vrijheid, de menselijke gezondheid en de kwaliteit van leven opgeofferd om ‘het milieu te beschermen en de planeet te redden’.

Zoals Rose opmerkt: als het WHO-pandemieverdrag doorgaat, kunnen we verwachten dat we voor onbepaalde tijd zullen worden opgesloten onder het mom van “een of andere klimaatcatastrofe, waarschijnlijk gekoppeld aan een ‘dodelijke ziekteverwekker’ die via een insectenvector zoals muggen op de mens wordt overgedragen.”

Tegen die tijd zullen er ook digitale valuta’s van de centrale banken (CBDC’s) van kracht zijn, die het niet-gekozen totalitaire regime in staat zullen stellen om alle beperkingen op te leggen die de WHO en haar financiers bedenken, of het nu gaat om het voedsel dat je mag eten op basis van je CO2-voetafdruk, de medicijnen die je moet nemen, welke zaken je mag financieren, bij welke bedrijven je mag kopen, wanneer en hoe ver je mag reizen of iets anders.

“Een praktische manier die ik kan bedenken om te voorkomen dat het eindspel gerealiseerd wordt, is om de CBDC te stoppen,” schrijft Rose. “Gebruik contant geld. Sta erop. Doe geen zaken met winkels die alleen cashloze systemen gebruiken. Aanbod is gelijk aan vraag, dus eis het gebruik van CASH.”

Bronnen en referenties:
1, 4, 8, 9, 11, 14 Unlimited Hangout, SDG16 Part 1
2, 6 Unlimited Hangout, SDG16 Part 2
3 World Economic Forum November 20, 2020
5 IanDavis.com G3P Chart
7 The Sociable November 23, 2020
10 COVID-19 and Human Rights, April 2020
12 WHO Article by Article Compilation of Proposed IHR Amendments 2022 (Archived)
13 UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda 2013
15 WHO One Health September 21, 2017
16 CDC One Health
17 Twitter Shiraz Akram BDS April 15, 2023
18, 19 WHO October 17, 2022
20 Substack Jessica Rose April 16, 2023
21 Fox News April 17, 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *